Thumb 02eb62b029243313c93d5d38ccb784e6f072df72

Sportclub Westervoort voor Westervoort, Sportclub Westervoort

Wij collecteren omdat Sport is voor iedereen. Met en zonder handicap. Niemand mag buiten spel staan. Van elke donatie gaat 50% naar onze eigen club! Wij staan als één team achter de sporters met een handicap.
0 donateurs
€ 0 ingezameld
Stuur een Tikkie