Thumb f3430f060c559b72210c90d532433d6c0d2a21ea

Jan Stempher voor Raalte, Raalte Badminton vereniging

Ik collecteer omdat Niemand mag buiten spel staan. In deze tijd is het belangrijker dan ooit dat iedereen mee moet kunnen doen. Ook mensen met een beperking. Wij staan als één team achter de sporters met een handicap.
25 donateurs
€ 253 ingezameld
Stuur een Tikkie