Thumb 74b384f3b0f43831129f994ef76254e5a409c49b

Stichting Only Friends Eindhoven voor Eindhoven, Stichting Only Friends Eindhoven

Wij collecteren omdat Sport is voor iedereen. Met en zonder handicap. Niemand mag buiten spel staan. Van elke donatie gaat 50% naar onze eigen club! Wij staan als één team achter de sporters met een handicap.
0 donateurs
€ 0 ingezameld
Stuur een Tikkie