Thumb 3b1ffe4856e20e7ebbe73d683ad59933ee792e79

Stichting KIDS Zwolle Zwolle voor Zwolle, St. Kids Zwolle

Ik collecteer omdat .......volwassenen en vooral ook kinderen en jongeren met een beperking er helemaal bij horen. Het is heel belangrijk voor hun ontwikkeling dat zij, net zoals ieder ander, een plek hebben waar ze op een veilige manier kunnen sporten, spelen en bewegen.
28 donateurs
€ 294 ingezameld
Stuur een Tikkie