Thumb a5361ec3b71b94c0c45c48fc6ff892a200ac322e

Special Needs Judo Foundation (S...

Ik collecteer omdat

SNJF collecteert omdat er nooit genoeg geld beschikbaar gemaakt kan worden voor organisaties die ondersteuning bieden aan mensen met een beperking. Het ons door de overheid toebedeelde budget is minimaal en nooit genoeg. Daarom is het een goede zaak dat Gehandicaptensport dit initiatief neemt!

0 donateurs
€ 0 ingezameld