Thumb 7209d3f6419a3f6cbecb497e9ec46dca368d5841

RKVV Dosko '32 voor Duizel, RKVV Dosko '32

Wij collecteren omdat ...wij als vereniging sporten voor mensen met een handicap een warm hart toedragen. Ieder lid is belangrijk; jeugd, volwassen, supporter of vrijwilliger! Wij zijn trots op ons G-team en op Lunet, de drijvende kracht hierachter. Doneer je mee? De helft gaat naar Fonds Gehandicaptensport, de helft naar ons eigen G-team. Kunnen we iets leuks voor heb organiseren; zeker in tijde van corona welkom én nodig!
9 donateurs
€ 71 ingezameld
Stuur een Tikkie