Thumb 349f81cd114363a5fbe2dae8859a5c3f669daf86

PIT Sportief - Parkinson Boksen voor Vlaardingen, PIT- SPORTIEF boksen

Wij collecteren omdat Sport voor iedereen is, mét en zonder Parkinson

Niemand mag buiten spel staan.
Van elke donatie gaat 50% naar het PiT-Sportief Parkinson Boks team!
Wij staan als één team achter de sporters met de ziekte van Parkinson.

21 donateurs
€ 466 ingezameld
Stuur een Tikkie