Thumb 7a3f0abf1f59f4cec59ab7b2ab42b3c10628d342
D4b8169aa7f1cec4a51096a8dc8d43103cdfd061

LG-hockey HC ‘s-hertogenbosch ‘...

Ik collecteer omdat:

We tijdens de Pro League wedstrijden voor het LG-hockey wilden collecteren. Helaas geen Pro League bij HC Den Bosch maar wel een online collectebus!! Fijn dat iedereen toch een steentje kan bijdragen aan het aangepast hockey en sporten met een beperking in heel NL. Alvast bedankt voor uw bijdrage🖤💛🏑👍

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld