Thumb c0d92bce55c9aef6f00aafa10c9d03df2caf74c8

KV Nikantes voor Hoogvliet, kv Nikantes

Wij collecteren omdat Sport is voor iedereen. Met en zonder handicap. Niemand mag buiten spel staan. Van elke donatie gaat 50% naar onze eigen club! Wij staan als één team achter de sporters met een handicap.
1 donateur
€ 25 ingezameld
Stuur een Tikkie