Thumb f3d04db0009899e1df2404388d63de8a9912df08
D4b8169aa7f1cec4a51096a8dc8d43103cdfd061

KV De Vinken

Ik collecteer omdat:

Voor deze sporters is het belangrijk om deel te kunnen nemen aan sociale activiteiten, waaronder sport. Wij collecteremn omdat het belangrijk is dat deze doelgroep kan blijven sporten met hulp van uw en onze steun.

Tikkie
7

donaties

€ 43

ingezameld