Thumb 56715f542bb3e668197a41a16d6f5d3e9b062674

Hv Nijenrodes voor Breukelen, HV Nijenrodes

Wij collecteren omdat Langs de deuren nu helaas niet mogelijk is en we onze toppers van het G-team binnen onze fantastische handbalvereniging en ook bij andere verenigingen willen steunen... elke euro is mooi meegenomen!!
22 donateurs
€ 230 ingezameld
Stuur een Tikkie