Thumb b9f8f4326550ca90f9db7cbc7b92f0bb9e8e45aa

GSVA voor Amersfoort, GSVA

Wij collecteren omdat Sport is voor iedereen. Met en zonder handicap. Niemand mag buiten spel staan. Van elke donatie gaat 50% naar onze eigen club! Wij staan als één team achter de sporters met een handicap.
46 donateurs
€ 468 ingezameld
Stuur een Tikkie