Thumb d6908bda4fdc7dd73a5750e18e59116c686ed2de

Go Dive Houten voor Houten, Go Dive Houten

Wij collecteren omdat Go Dive vindt dat sport voor iedereen is: met en zonder handicap. Niemand mag buiten spel staan. GDH staat als één team achter de sporters met een handicap.
1 donateur
€ 10 ingezameld
Stuur een Tikkie