Thumb 28f4870ea86d2ae51b63698cc19b996c49e50f10

B.I.S.O. '65 voor Breda, B.I.S.O. '65

Wij collecteren omdat Sport is voor iedereen. Met en zonder handicap. Niemand mag buiten spel staan. Van elke donatie gaat 50% naar onze eigen club! Wij staan als één team achter de sporters met een handicap.
0 donateurs
€ 0 ingezameld
Stuur een Tikkie