Thumb d75e8d8d6eeb29f7d32d18ea85a30b895e302b80

AKV Vriendenschaar voor Bodegraven, AKV Vriendenschaar

Wij collecteren omdat Sport is voor iedereen. Met en zonder handicap. Niemand mag buiten spel staan. Van elke donatie gaat 50% naar onze eigen club! Wij staan als één team achter de sporters met een handicap.
1 donateur
€ 5 ingezameld
Stuur een Tikkie